خدمات ما

KahgelArisa

کاهگل مصنوعی طبیعی

کاهگل مصنوعی در هر رنگ سفارشی

کاهگل مصنوعی طبیعی پاششی

کاهگل مصنوعی طبیعی پاششی

خمیر پلیمری تگرگی

خمیر پلیمری تگرگی قابل پاشش با کنیتکس پاش پایه آب و پایه حلال

KahgelArisa

آسفالت رنگی مخصوص کف سالن یا حیاط و پوشش بام

آسفالت رنگی مخصوص کف سالن یا حیاط و پوشش بام دانه نرم و دانه زبر عایق و غیر عایق

خمیر مخصوص طرح آجر نما

خمیر مخصوص طرح آجر نما

کاهگل پاششی

کاهگل پاششی